TEKLİF
AL

SECOM AKTİF ELEKTRONİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla SECOM Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin korunması, SECOM Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü hassasiyeti göstermekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimizden almış olduğunuz hizmetin niteliklerine göre ve Şirketimiz ile kuracağınız ilişki kapsamında, Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer mevzuatlara uygun olarak toplanan kişisel verileriniz ad-soyad, TC / Vergi kimlik numarası, e-posta, cep telefonu, adres bilgisi vb ve şikayet ve talepleriniz gibi bilgilerdir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şirketimiz, tarafından kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve korunması ile sözleşmenin imzalanması veya ifası ile Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda elde edeceğimiz kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder) güvenlik hizmetleri mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu diğer tüm mevzuata uygun şekilde güvenlik izleme hizmetinin sunulması ve bu hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

abonelik teklifinin oluşturulması, abonelik sözleşmelerinin kurulması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi, sözleşme yenilemelerinin yapılması, abonelik sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, abonelik tazminatınızın tahsil edilmesi gibi güvenlik hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi; ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü abonelik ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi; Şirketimizin tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuata uyum sağlanması, Şirketimizin faaliyetine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizle gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ettiğiniz ürünlere ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoriteler nezdindeki tüm hukuki süreç ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile amaçlardan biri veya birkaçına dayanılarak güvenlik hizmeti veren şirketlere ve bayilere, güvenlik hizmeti ile ilgili destek veren aracı kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları, kamu tüzel kişileri, resmi kurumlar ve özel kişilere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoritelere, ilgili mevzuatın bilgi paylaşımına izin verdiği veya bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara; ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, faaliyetlerimizi yürütmek

üzere hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, şirket iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır.

Rıza gerektirmeyen haller

Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebeplerden biri veya birkaçına dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bu kapsamda, genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarafınızdan belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amac uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halindesilinmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniylealeyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararıngiderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği, internet adresimizden ulaşabileceğiniz “Talep Formu”nu doldurarak;

 • Kimliğinizi tevsik edici belgeler ile beraber SECOM Merkez ofisimize bizzat ibraz etmek suretiyle,
 • Islak imzalı bir kopyasını noter kanalıyla Zümrütevler Mah. Acarlar Sok No:8 Maltepe/İstanbul SECOM Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş Genel Merkezine gönderilmesi suretiyle,
 • Güvenli elektronik imza ile imzalayarak SECOM secomguvenlik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin veri tabanında kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile kvkk@secomtr.com e-posta adresine iletilmesi suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından

talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimizin kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Tehlikelere karşı geç olmadan önlem alın!
veya
Ücretsiz Teklif Alın
x Bu web sitesi çerezler kullanır

Size daha iyi bir hizmet verebilmek için internet sayfamızda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerez Politikasını buradan okuyabilirsiniz.

TÜM ÇEREZLERİ KABUL ET TÜM ÇEREZLERİ REDDET