TEKLİF
AL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Secom Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin korunması, Secom Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) için önem arz eden bir husustur.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şirketimiz, sizlere ait verileri, sizin bu verilerin işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz açık rıza, başta abonelik sözleşmeleri olmak üzere çeşitli sözleşmelerin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişisel verilerin işlenmesinde Şirket’in meşru bir menfaatinin bulunması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması veya sizin kendi kişisel verilerinizi alenileştirmeniz hukuki sebeplerinden biri veya birkaçına dayanarak işlemektedir.

Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda elde edeceğimiz kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder) güvenlik hizmetleri mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu diğer tüm mevzuata uygun şekilde güvenlik izleme hizmetinin sunulması ve bu hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; abonelik teklifinin oluşturulması, abonelik sözleşmelerinin kurulması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi, sözleşme yenilemelerinin yapılması, abonelik sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, abonelik tazminatınızın tahsil edilmesi gibi güvenlik hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi; ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü abonelik ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi; Şirketimizin tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuata uyum sağlanması, Şirketimizin faaliyetine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizle gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ettiğiniz ürünlere ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoriteler nezdindeki tüm hukuki süreç ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile amaçlardan biri veya birkaçına dayanılarak güvenlik hizmeti veren şirketlere ve bayilere, güvenlik hizmeti ile ilgili destek veren aracı kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları, kamu tüzel kişileri, resmi kurumlar ve özel kişilere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoritelere, ilgili mevzuatın bilgi paylaşımına izin verdiği veya bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara; ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, şirket iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır.

Rıza gerektirmeyen haller: Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi; Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebeplerden biri veya birkaçına dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bu kapsamda, genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği; Şirketimize başvurarak, a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

Tehlikelere karşı geç olmadan önlem alın!
veya
Ücretsiz Teklif Alın
x Bu web sitesi çerezler kullanır

Size daha iyi bir hizmet verebilmek için internet sayfamızda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerez Politikasını buradan okuyabilirsiniz.

TÜM ÇEREZLERİ KABUL ET TÜM ÇEREZLERİ REDDET